Zakres usług

Kancelaria przyjmuje klientów: od poniedziałku od piątku w godz. 08.00 – 16.00, a także w weekendy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Zakres usług

PRAWO RODZINNE:

 • sprawy o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa
 • majątkowe sprawy małżeńskie
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o uznanie za zmarłego
 • pozbawienie oraz ograniczenie praw rodzicielskich.
 • sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

PRAWO KARNE:

 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych - we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary
 • sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia
 • czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających
 • sprawy o zatarcie skazania

PRAWO CYWILNE:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. sprawy o zasiedzenie, sporty dotyczące własności, ochrona posiadania
 • sprawy o podział majątku
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo spadkowe w tym sporządzanie wniosków o przyjęcie lub odrzucenie spadku, prowadzenie spraw o dział spadku, prowadzenie spraw o zachowek
 • postępowanie egzekucyjne
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, pożyczek, najmu, dzierżawy, darowizny itp.
 • doradztwo w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych

PRAWO GOSPODARCZE

 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsiębiorców,